تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حسادت مشرکین به پیامبران‏

ام یحسدون الناس علی ما ءاتاهم الله من فضله فقدءاتینا ءال ابرهیم الکتاب و الحکمه و ءاتینهم ملکاعظیما؛(1206) یا اینکه نسبت به مردم [پیامبر و خاندانش‏] و بر آنچه خدا از فضلش به آنان بخشیده، حسد می‏ورزند؟ ما به آل ابراهیم، (که یهود از خاندان او هستند نیز،) کتاب و حکمت دادیم؛ و حکومت عظیمی در اختیار آنها [پیامبران بنی اسرائیل ]قرار دادیم.