تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

به صورت افتادن بدکاران در آتش جهنم‏

و من جاء بالسیئه فکبت و جوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون؛(204) و آنها که اعمال بدی انجام دهند، به صورت در آتش افکنده می‏شوند؛ آیا جزایی جز آنچه عمل می‏کردید خواهید داشت؟!