تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حق اندیشه‏

اگر خواهی کنی دفع بد اندیش بدل در حق مردم بد بیندیش
ز سینه تخم کینه ریشه کن کن بقلب دشمنان خود وطن کن