تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ایثار روش نیکان‏

الایثار شیمه [شیم‏] الابرار؛(522) ایثار (دیگران را بر خود مقدم داشتن) راه و روش نیکان است.