تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سستی در جهاد

چون دشمن به جنگ تو یازید چنگ شود چیره اگر سستی آری به جنگ
اسدی‏