تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

عمومیت رحمت خدا

بیا که دوش به مستی سروش عالم غیب نوید داد که عام است فیض رحمت او
حافظ