تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

رفاقت با دروغگو

ایاک و مصاحبة الکذاب فانه بمنزلة السراب؛(1457) از رفاقت دروغگو بپرهیز، زیرا چنین کسی مانند سراب آب نما است.