تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

افسوس بی فایده‏

و أنفقوا من ما رزقناکم من قبل أن یأتی أحدکم الموت فیقول رب لولا أخرتنی الی أجل قریب فأصدق و أکن من الصالحین؛(474) از آنچه به شما روزی داده‏ایم انفاق کنید، پیش از آنکه مرگ یکی از شما فرا رسد و بگوید: پروردگارا! چرا (مرگ) مرا مدت کمی به تأخیر نینداختی تا (در راه خدا) صدقه دهم و از صالحان باشم؟!