تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آه عارف‏

آه عارف چو راه برگیرد دوزخ از بیم او سپر گیرد
سنایی‏