تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

توحید، روح و هدف تعلیمات کتب آسمانی و انبیاء

و ءاتینا موسی الکتاب و جعلناه هدی لبنی اسرائیل ألاتتخذوا من دونی وکیلاً؛(729) ما به موسی کتاب آسمانی دادیم؛ و آن را وسیله هدایت بنی اسرائیل ساختیم؛ (و گفتیم): غیر ما را تکیه گاه خود قرار ندهید!