تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

عهد و پیمان و ستمگری‏

وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند