تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مذمت تجمل گرانی‏

من کان یرید الحیوة الدنیا و زینتها نوف الیهم أعملهم فیها و هم فیها لا یبخسون أولئک الذین لیس لهم فی الاخرة الاالنار و حبط ما صنعوا فیها و بطل ما کانوا یعملون؛(1789) کسانی که زندگی دنیا و زینت آن را بخواهند، (نتیجه) اعمالشان را در همین دنیا بطور کامل به آنها می‏دهیم؛ و چیزی کم و کاست از آنها نخواهد شد! (ولی) آنها در آخرت، جز آتش، (سهمی) نخواهند داشت؛ و آنچه را در دنیا (برای غیر خدا) انجام دادند، بر باد می‏رود؛ و آنچه را عمل می‏کردند، باطل و بی‏اثر می‏شود!.