تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

شمع‏

شمع شو شمع که خود را سوزی تا بدان بزم کسان افروزی
جامی‏