تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آبروداری و بزرگواری امام حسین (علیه السلام)

مردی از مسلمین مدینه به شخصی مقروض شد و نتوانست قرض خود را ادا کند، از طرفی طلبکار اصرار داشت که او قرضش را بپردازد. آن مرد برای چاره جویی به حضور امام حسین (علیه السلام) آمد. هنوز سخنی نگفته بود، امام حسین (علیه السلام) دریافت که او برای حاجتی آمده است. برای اینکه آبروی او حفظ شود، به او فرمود: آبروی خود را از سؤال رویاروی نگهدار، نیاز خود را در نامه‏ای بنویس که به خواست خدا آن چه تو را شاد کند، به تو خواهم داد.
او در نامه‏ای نوشت: ای ابا عبدالله! فلان کس پانصد دینار از من طلب دارد و اصرار دارد که طلبش را بگیرد، لطفاً با او صحبت کن تا وقتی که پولدار شوم، به من مهلت دهد.
امام حسین (علیه السلام) پس از خواندن نامه او، به منزل خود رفت و کیسه‏ای محتوی هزار دینار آورد و به او داد و فرمود: با پانصد دینار این پول، بدهکاری خود را بپرداز و با پانصد دینار دیگر، به زندگی خود سر و سامان بده و جز به نزد سه نفر به هیچ کس حجاجت خود را مگو: 1. دین‏دار، که دین نگهبان او است 2. جوانمرد که به خاطر جوانمردی حیا می‏کند 3. صاحب اصالت خانوادگی که می‏داند تو به خطر نیازت، دوست نداری آبروی خود را از دست بدهی، او شخصیت تو را حفظ می‏کند و حاجتت را روا می‏سازد.(23)