تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

شکر کن!

روزی اگر غمی رسدت تنگدل مباش رو شکر کن مباد که از بد بتر شود
حافظ