تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

قناعت و پادشاهی‏

از حریصی گدای ره باشی باش قانع که پادشه باشی
مکتبی‏