تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

یار جاودان‏

خرد را گفتم ای دانای هر راز مرا از کار دل کن عقده‏ای باز
کند با هر کس این دل آشنایی همی سوزد به هنگام جدایی
بگفتا دوستی کاریست مشکل چه بندی رایگان بر این و آن دل
محبت بهر یار جاودانیست کجا در خور بهر محبوب نانیست
ببین باکیستت آخر سر و کار همان را اول و آخر نگه‏دار