تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حسن ظن بالاترین درجه ورع‏

أفضل الورع حسن الظن؛(1098) بالاترین درجه پرهیزگاری گمان نیک بردن است.