تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

گنج سعادت‏

هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود
حافظ