تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

موجبات سرفرازی‏

ثلاثه من مکارم الدنیا و الاخره: أن تعفو عمن ظلمک و تصل من قطعک و تحلم اذا جهل علیک؛(1131) سه خصلت در دو جهان موجب سرفرازی است: اول: آنکه از کسی که به تو ستم کرده در گذری. دوم: با کسی که از تو بریده پیوند دوستی بنمائی. سوم: هرگاه نسبت به تو جسارتی شد بردباری کنی.