تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

زره ایمان‏

ز ایمان به دل بسته دارم زره نلرزد چنین دل ز هر منظره