تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آلودگی جامه‏

در شأن من به دردی کشی ظن بد مبر کالوده گشت جامه ولی پاکدامنم
حافظ