تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

توصیه به انفاق‏

جوانمرد و خوشخوی و بخشنده باش چو حق بر تو پاشد تو بر خلق پاش