تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ضرب المثل‏

حریص با جهانی گرسنه است و قانع به نانی سیر
سعدی‏