تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سازندگی صبر

و لنبلونکم بشی‏ء من الخوف و الجوع و نقص من الأمول و الأنفس و الثمرات و بشر الصبرین؛ الذین اذا أصبتهم مصیبة قالوا انا لله و انا الیه رجعون؛ أولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمة و أولئک هم المهتدون؛(2048) قطعاً همه شما را با چیزی از ترس، گرسنگی، و کاهش در مالها و جانها و میوه‏ها، آزمایش می‏کنیم؛ و بشارت ده به استقامت کنندگان! آنها که هرگاه مصیبتی به ایشان می‏رسد، می‏گویند: ما از آن خدائیم؛ و به سوی او باز می‏گردیم! اینها، همانها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده؛ و آنها هستند هدایت یافتگان!