تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

توفیق ادب‏

از ادب پر نور گشته این فلک و ز ادب معصوم و پاک آمد ملک
از خدا جوییم توفیق ادب بی ادب محروم ماند از لطف رب
بی ادب تنها نه خود را داشت بد بلکه آتش بر همه آفاق زد(83)
مولوی‏