تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حکمت روزه داری‏

حکمت روزه داشتن مگذار باز هم گفته و شنیده شود
صبرت آموزد و تسلط نفس وزتو شیطان تو رمیده شود