تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

طرز انتساب‏

از جوان متکبری پرسیدند: تو کیستی؟ گفت: من خواهر زاده فلان امیرم. گفتند: خیلی غریب است، ما طولا سؤال می‏کنیم، شما عرضاً جواب می‏دهید!(907)