تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

جاهل و حقیقت‏

جاهل ز کجا راه حقیقت داند طی کردن این مرحله او کجا بتواند
هر چند زند چرخ، به جایی نرسد مانند خری که آسیا گرداند