تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

کم فروشی ممنوع‏

و السماء رفعها و وضع المیزان ألاتطغوا فی المیزان و أقیموا الوزن بالقسط و لا تخسرو االمیزان؛(1152) و آسمان را برافراشت، و میزان و قانون (در آن) گذاشت. تا در میزان طغیان نکنید (و از مسیر عدالت منحرف نشوید.) و وزن را بر اساس عدل برپا دارید و میزان را کم نگذارید!