تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مسلک روزنامه‏

مرحوم اعلم الدوله ثقفی در مقالات خود نقل کرده است که وقتی ناپلئون از جزیره آلپ مراجعت می‏کرد، روزنامه‏های پاریس از روز حرکت تا روز ورود او به پایتخت عبارات ذیل را در شماره‏های متوالی نوشتند:
از قراری که خبر رسیده باز این غول بی‏شاخ و دم از مغاره خود بیرون آمده و به خیال آشامیدن خون ملت از جای خویش حرکت کرده است... .
بر حسب اخباری که به اداره ما رسیده ببر خون آشام در سواحل مملکت از کشتی پیاده شده است... .
بنابر خبری که داریم، بیوه کننده زنان و به کشتن دهنده جوانان به شهر رسیده است... .
خبرنگار ما می‏نویسد که آن ستمکار ظالم به شهر لیون وارد گشت....
اخبار رسیده حاکی است که ناپلئون به پایتخت نزدیک می‏شود.
آخرین خبر آن است که امپراطور به شهر رسیده است!
موکب ظفر انتساب اعلی حضرت همایونی امپراطور کل ممالک دیروز به پاریس وارد شدند و در قصر سلطنتی نزول اجلال فرمودند!(1683)