تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مقابله با بدگمانی‏

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ثلاثه لم ینج منها نبی فمن دونه التفکر فی الوسوسه فی الخلق و الطیره و الحسد الا أن المؤمن لا یستعمل حسده؛(1101) سه چیز است که احدی از آنها سلامت و مصونیت ندارد؛ اول فال بد، دوم حسد، سوم گمان بد. عرض شد وظیفه ما در مقابل این سه امر چیست؟ حضرت فرمودند: در مقبل فال بد، اعتنا مکن، در برابر حسد ستم مکن و وقتی گمان بد بردی، کنجکاوی و تجسس نکن.