تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

برتری فقط به تقوی‏

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): لا فضل لعربی علی عجمی و لا عجمی علی عربی و لا أحمر علی أسود و لا أسود علی أحمرالا بالتقوی؛(1022) هیچ عرب را بر عجم، و هیچ عجم را بر عرب و هیچ سفید را بر سیاه و هیچ سیاه را بر سفید برتری نیست مگر به تقوا.