تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خیانت و شر

مکن هیچگه راز کس را تو فاش بیا در امانت تو خائن مباش
که از آن نباشد خیانت بتر بپا گردد از آن بسی شور و شر