تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دوستی با گنهکاران‏

ایاکم و صحبة العاصین و معونة الظالمین؛(1620) از دوستی با گناهکاران و کمک به ستمگران دوری کنید.