تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مرکب عقل‏

لکل شی‏ء مطیة و مطیة العقل التواضع؛(862) امام موسی بن جعفر (علیه السلام) برای هر چیزی مرکبی است و مرکب عقل تواضع است.