تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خریدار دنیا

نوشته‏اند بر ایوان جنةالمأوی که هر که عشوه دنیا خرید وای به وی
حافظ