تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

روزی مقدر است!

ما آبروی فقر و قناعت نمی‏بریم با پادشه بگوی که روزی مقدر است
حافظ
چو حافظ در قناعت کوش و ز دنیی دون بگذر که یکجو منت دو نان دو صد من زر نمی‏ارزد
حافظ