تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دوستی نادان‏

اگر دانا بود خصم تو بهتر که با نادان شوی یار و برادر
ناصر خسرو