تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بهترین کرامت اخلاقی‏

خیر المکارم الایثار؛(514) ایثار بهترین کرامت اخلاقی برای انسان‏هاست.