تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نکات‏

دایره معروف‏ها و منکرها بسیار وسیع و گسترده است، هر امر خوب، پسندیده و نیکو در دایره معروفها قرار می‏گیرد و هر امر بد، زشت و ناپسند نیز بر اساس عقل و شرع در دایره منکرات قرار دارد.