تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

روزه واقعی‏

هر عضو را بدان که به تحقیق روزه‏ای است تا روزه تو روزه بود نزد پروردگار
عطار