تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ثمره ایمان‏

و لو أن أهل القری ءامنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الأرض و لکن کذبوا فأخذنهم بما کانوا یکسبون؛(542) و اگر اهل شهرها و آبادیها، ایمان می‏آوردند و تقوا پیشه می‏کردند، برکات آسمان و زمین را بر آنها می‏گشودیم؛ ولی (آنها حق را) تکذیب کردند؛ ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم.