تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دین شناسی تمیز عقاید صحیح از خرافات‏

قال (علیه السلام) تفقهوا فی دین الله فان الفقه مفتاح البصیره و تمام العباده و السبب الی المنازل الرفیعه و الرتب الجلیله فی الدین و الدنیا؛(1270) امام موسی بن جعفر (علیه السلام) فرموده: دین شناسی کلید بینش است. دین شناسی عبادت کامل است که آدمی به وسیله آن می‏تواند به مدارج عالی دست یابد و در امور دین و دنیا رتبه بزرگی را احراز نماید.