تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

و لیکن نفقتک علی نفسک و عیالک فصداً؛(287) حضرت رضا (علیه السلام) فرمود: نسبت به مصارف‏ر مالی درباره عیان خود معتدل و میانه رو باش! وجود طبقه معتدل در هر نسل‏

فان فینا اهل البیت فی کل خلف عدولا ینفون عنه تحریف الغالین و انتحال المبطلین و تأویل الجاهلین؛(288) امام صادق (علیه السلام) فرمود: در هر نسلی طبقه معتدلی وجود دارد که جلوی افراط کاری غلو کنندگان را و نسبت‏هایی را که مردم مبطل و مخالف ایجاد می‏کنند، می‏گیرند.