تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

جهل مرکب‏

قل هل ننبئکم بالخسرین أعملا الذین ضل سعیهم فی الحیوة الدنیا و هم یحسبون أنهم یحسنون صنعاً أولئک الذین کفروا بئایت ربهم و لقائه فحبطت أعملهم فلا نقیم لهم یوم القیمة وزنا ذلک جزاؤهم جهنم بما کفروا و اتخذوا ءایتی و رسلی هزواً؛(1392) بگو: آیا به شما خبر دهیم که زیانکارترین (مردم) در کارها، چه کسانی هستند؟ آنها که تلاشهایشان در زندگی دنیاگم (و نابود) شده؛ با این حال، می‏پندارند کار نیک انجام می‏دهند! آنها کسانی هستند که به آیات پروردگارشان و لقای او کافر شدند؛ به همین جهت، اعمالشان حبط و نابود شد! از این رو روز قیامت، میزانی برای آنها بر پا نخواهیم کرد! (آری)، این گونه است! کیفرشان دوزخ است، بخاطر آنکه کافر شدند، و آیات من و پیامبرانم را به سخریه گرفتند!