تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

زحمت کشان‏

خوشا حال آنانکه زحمت کشند که زحمت کشان طعم راحت چشند