تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اکتفاء به مختصر

من اقتصر علی بلغة الکفاف فقد انتظم الراحة؛(1797) علی (علیه السلام) فرمود: هر کس به درآمدی که به کفاف زندگی‏اش رسا باشد، اکتفا کند، از پریشان فکری رهیده است آسایش خود را مرتب ساخته است.