تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اعتقاد به فال‏

قال رسول الله الطیره شرک؛(1275) اعتقاد به تأثیر فال بد، شرک به خداوند است.