تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آرزو در جوانی‏

جوان آرزوها فراوان کند همی هر چه خواهد به وهم آن کند